ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Algemeen

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thai2cook en een Opdrachtgever waarop Thai2cook deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te afgeweken.

1.2   Thai2cook is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  32130038

1.3   Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of in wiens naam Thai2cook een evenement organiseert of reservering pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

1.4   Onder leverancier wordt verstaan: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en\of diensten aanbiedt voor een door Thai2cook te organiseren evenement, dan wel ten behoeve van de algemenen dienstverlening van of voor Thai2cook.

 

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1     De opdrachtgever c.q. leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Thai2cook of het deelnemen aan een activiteit van Thai2cook.

2.2     Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde tenzij Thai2cook een de opdrachtgever/ leverancier anders schriftelijk overeenkomen.

2.3     Thai2cook is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever c.q. leverancier mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail) een aanbod van Thai2cook aanvaardt. De opdrachtgever c.q. leverancier ontvangt van Thai2cook een schriftelijke (c.q. per mail )bevestiging van de overeenkomst.

3.2     Indien Thai2cook in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering/aanpassingen van de offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden a.o. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager c.q. Thai2cook.

3.3     Wie (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 4. Betaling

4.1     Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk 14 dagen voor de eerste activiteit, op een door Thai2cook aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

4.2     Komt een opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet/of niet geheel na dan is Thai2cook gerechtigd de levering van producten en/of het verzichten van diensten op te schorten.

 

Artikel 5. Prijs

5.1     Op verzoek van de Opdrachtgever brengt Thai2cook een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement of reservering.Thai2cook is vrij om tijdelijke arrangementen tegen een speciaal tarief aan te bieden.

5.2     Thai2cook behoudt zicht het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Thai2cook is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren. Jaarlijks vindt er een prijscorrectie van de vaste tarieven van Thai2cook plaats.

 

Artikel 6. Opdrachtwijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die beiden tot kosten leiden die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen . Worden aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Bedoelde wijzigingen o.a. extra deelnemers aan het evenement. Dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement en schriftelijk aan Thai2cook te worden kenbaar gemaakt en door Thai2cook te worden geaccepteerd: alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Thai2cook.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

7.1     Indien Thai2cook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2     Thai2cook is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Thai2cook is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

7.3     Indien Thai2cook aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Thai2cook beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4     De aansprakelijkheid van Thai2cook is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5     Thai2cook is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.6     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijk kosten gemaakt om de gebrekkige kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de ze galgenen voorwaarden. Thai2cook is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thai2cook of zijn leidinggevende onderschikten.

 

Artikel 8. Annulering van de overeenkomst

Indien de Opdrachtgever een geplaatste onderannuleert, is dat kosteloos tot 14 dagen voor aanvangt van het evenement. Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het evenement zijn de kosten 50% van de prijs per persoon van het evenement. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van het evenement zijn de kosten 100% van de prijs per persoon van het evenement. Dit geldt zowel zoor het annuleren van het gehele evenement als voor het annuleren van individuele persoon.

 

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1     Thai2cook heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidwegen gegeven bepaling. Thai2cook heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goeder naam van haar onderneming beschadigen kan.

9.2     Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gesteld materialen, is Thai2cook gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 10. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Thai2cook voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan ander dan aan Thai2cook toerekenbaar is. Indien Thai2cook uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de Opdrachtgever gehouden Thai2cook zowel buiten als in rechte bij te staan ze onverwijld al hetgeen te doen dat van Thai2cook, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Thai2cook en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Thai2cook behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en ander intellectuele wet- en regelgeving. Thai2cook heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.